2018

Verksamhetsberättelse för Rackstads ideella kvarnförening 2017


2017 har kännetecknats av fortsatt upprustning av kvarnen och en ambitiös utställningsvecka

samtidigt med O-ringenveckan. Vi har också lagt ner arbete på att visa upp Segerfors

brukshistoria genom en brukshistorisk stig med skyltning.


Styrelsen

Styrelsen har bestått av Jan Schröder (ordf), Lars Olsson (sekr), Carola Schröder (kassör),

Rasmus Andersson, Anders Ljunggren, Pepita Kallio, Lennart Wettmark (webbansvarig), Eva

Johansson (suppl.) Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten: 25 jan, 24

april, 17 juli, 2 aug. Årsmötet ägde rum 27 juni.


Medlemsaktiviteter och ideella insatser

Föreningen har 90 medlemmar (2016, 110). Föreningen är starkt beroende av ideella

arbetsinsatser. Under en majvecka arbetade många med underhåll av kvarnen (Se nedan)

Under året har också medlemmar bidragit med kaffebröd till sommarens servering vid

kvarnen, tagit hand om gräsklippning etc. Jessica Stuart-Becks vykort över kvarnen har

funnits till försäljning, liksom jubileumsskriften över kvarnen. Årets två lotterier har kunnat

genomföras genom generösa gåvor av lokala konstnärer och (konst)hantverkare. Årets

programverksamhet har kunnat genomföras tack vare en ideell medverkan av en rad lokalt

förankrade kulturarbetare (se program!).


Marknadsföring

400 informationsblad om föreningen och sommarens program har spridits i brevlådor runt

Racken och på andra strategiska platser i samarbete med Rackstads hembygdsförening.

Genom vår hemsida (http://rackstadkvarnforening.se) har vi också kunnat nå ut med

information om föreningen, kvarnen och vår programverksamhet. Föreningen har dessutom

en Facebooksida som har närmare 132 följare (2016, 117). Årets utställare har marknadsfört

sig genom artiklar i lokalpress och aktiv skyltning.


Områdets historia också en resurs för skolan

Föreningens syfte är att bevara och levandegöra området och kvarnen och det historiska

sammanhang som de ingår i. Detta sker genom våra sommarprogram men också genom att

kvarnen och dess miljö görs tillgängligt för skolor. Under året har Styckåsskolan och

KOMVUX Svenska besökt oss. Fakta, intervjumaterial och bilder om Rackstads historia har

under året samlats kontinuerligt genom föreningens blogg på nätet, Rackstadhistoriskt

http://historiebloggen.rackstadkvarnforening.se)


Vandringar

Älvvandringen levandegör djur och natur, men också historiska minnen längs Viksälven i

nära anslutning till kvarnen genomfördes tre gånger.

Området har varit föremål för Arvika kommuns intresse som i sin tur givit Skogsstyrelsen i

uppdrag att utreda älvområdet som stadsnära naturresurs. Rackens fiskevårdsområdesförening

har fått Länsstyrelsestöd för biotopvårdsgärder i Viksälven i anslutning till vår

vandringsled.På den nya vandringsstigen skedde två guidade vandringar i den forna

bruksmiljön under O-ringenveckan.


Ekonomi

Medlemsavgiften är oförändrat 100 kr per person. 2017 gjorde vi våra arrangemang med fri

entré i förhoppningen att besökare istället skulle bli medlemmar, ta lotter eller köpa våra

trycksaker. Fri entré kändes välkomnande och caféet hjälpte upp resultatet. Föreningens

ekonomi har förbättrats under året tack vare ovannämnda ideella insatser och stöd från Westra

Wermlands Sparbank, Arvika kommun, Arvika Teknik och Vuxenskolan. Detaljer framgår av

föreningens bokslut för 2016. Revisorer har varit Bo Schröder och Bertil Calais.


Underhåll av kvarnen

Tack vare en bättre ekonomi och ekonomiskt stöd av sparbanken och kommunen och ett

omfattande ideellt arbete har vi under främst en vecka i maj kunnat genomföra en rad arbeten:

fortsatt målning av kvarnen , trädfällning, regelbunden gräsklippning under sommaren,

vägförbättring, röjning av sly längs vägen mot parkeringen och mot söder för att få in mer ljus

och längs vandringslederna. Under hösten målades stora delar av den besvärliga baksidan

med byggnadsställningar i älven och sprutmålning. Inne i kvarnen: omfattande dammsugning,

ljussättning och andra elarbeten. Gräset har klippts ofta. Stadiga skyltar med informativ text

om kvarnen har satts upp på platser av särskilt intresse.


Sommarens program (se nedan) var ambitiöst och lockade många besökare – även om vi

kanske hade hoppats på fler o-ringendeltagare. Vi har fortsatt bredd och hög kvalitet på våra

sommarutställningar!

För medlemmar och deras gäster anordnades en kräftfest i kvarnen 12 augusti

Tack till alla som har bidragit till ett framgångsrikt verksamhetsår!

Rackstads kvarnförenings styrelse februari 2018